Пресретачи стају у крај обијесним возачима

0
1202

Не­са­вје­сне во­за­че ко­ји во­ле сти­сну­ти па­пу­чи­цу га­са од кра­ја фе­бру­а­ра на пу­те­ви­ма у Срп­ској “ло­ви­ће” два бр­за по­ли­циј­ска во­зи­ла без озна­ка, у ко­је ће би­ти ин­ста­ли­ра­на опре­ма за мје­ре­ње бр­зи­не.

Ди­рек­тор Аген­ци­је за без­бјед­ност са­о­бра­ћа­ја РС Ми­ли­ја Ра­до­вић ис­та­као је да су уре­ђа­ји за ауто­мат­ско мје­ре­ње бр­зи­не кре­та­ња во­зи­ла, ко­ји ће би­ти угра­ђе­ни у пре­сре­та­че, већ сти­гли у Срп­ску, те да су­тра до­ла­зе стру­ња­ци из Хо­лан­ди­је ко­ји ће мон­ти­ра­ти опре­му у нео­би­ље­же­на слу­жбе­на во­зи­ла.

– Ка­да уград­ња бу­де за­вр­ше­на, од­лу­ку о пре­но­су вла­сни­штва над уре­ђа­ји­ма са Аген­ци­је на МУП Срп­ске до­ни­је­ће Вла­да РС, на­кон че­га ће се пре­сре­та­чи на­ћи на са­о­бра­ћај­ни­ца­ма. Оче­ку­јем да се то де­си до кра­ја иду­ћег мје­се­ца – ре­као је Ра­до­вић и до­дао да је опре­ма за два пре­сре­та­ча ко­шта­ла око 180.000 ма­ра­ка. Ра­до­вић је пре­ци­зи­рао да се ра­ди о пр­вим пре­сре­та­чи­ма у Срп­ској, ис­ти­чу­ћи да ће њи­хо­ва на­мје­на би­ти еви­ден­ти­ра­ње и санк­ци­о­ни­са­ње са­о­бра­ћај­них пре­кр­ша­ја пре­ко­ра­че­ња бр­зи­не кре­та­ња во­зи­ла, као и пре­вен­тив­но дје­ло­ва­ње на сви­јест во­за­ча.

– Ри­јеч је о ауто­мат­ским уре­ђа­ји­ма, без мо­гућ­но­сти ути­ца­ја по­ли­циј­ских слу­жбе­ни­ка. Опре­ма ће би­ти ин­ста­ли­ра­на у во­зи­ла ко­ја не­ће би­ти уоч­љи­ва дру­гим уче­сни­ци­ма у са­о­бра­ћа­ју и во­за­чи не­ће зна­ти гдје се на­ла­зе, због че­га ће си­гур­но ви­ше по­што­ва­ти са­о­бра­ћај­не про­пи­се. Тај вид кон­тро­ле би тре­ба­ло да зна­чај­но ути­че на без­бјед­ност са­о­бра­ћа­ја – ре­као је Ра­до­вић.

Он је под­сје­тио да је пре­ве­ли­ка бр­зи­на нај­че­шћи узрок са­о­бра­ћај­них не­сре­ћа са смрт­ним ис­хо­дом.

– У де­сет мје­се­ци про­шле го­ди­не у са­о­бра­ћај­ним не­сре­ћа­ма су нај­че­шће стра­да­ли мла­ди од 18 до 30 го­ди­на, а та цр­на ста­ти­сти­ка је, на­жа­лост, на­ста­вље­на и ове го­ди­не, ка­да су у по­не­дје­љак у Лак­та­ши­ма из­гу­бље­на три мла­да жи­во­та. За не­ис­ку­сне во­за­че бр­зи­на је коб­на – ре­као је Ра­до­вић и до­дао да ће пре­сре­та­чи на­ро­чи­то би­ти зна­чај­ни за кон­тро­лу бр­зи­не на ауто­пу­те­ви­ма, гдје је огра­ни­че­ње 130 ки­ло­ме­та­ра на сат, а гдје је до са­да би­ло ве­о­ма те­шко кон­тро­ли­са­ти бр­зи­ну.

Мје­ре­ње до 300 km/h

Пре­сре­та­чи ко­ји ће се на­ћи на пу­те­ви­ма Срп­ске мје­ри­ће бр­зи­ну до 300 ки­ло­ме­та­ра на сат у оба прав­ца и ауто­мат­ски чу­ва­ти пре­кр­ша­је у ме­мо­ри­ји.

Осим што ће мје­ри­ти бр­зи­ну кре­та­ња, пре­по­зна­ва­ће ре­ги­стар­ске та­бли­це во­зи­ла и та­ко утвр­ди­ти да ли је ре­ги­стро­ва­но, да ли је про­шло кроз цр­ве­но свје­тло на се­ма­фо­ру и да ли је би­ло пре­ти­ца­ња на пу­ној ли­ни­ји.

Услови коментарисања:

Молимо упишите Ваш коментар
Молимо упишите Ваше име