Јавна расправа о Нацрту одлуке о начину држања и извођења кућних љубимаца у Источној Илиџи

28.02.2024. 12:10
1
ИЗВОР: katera.news

Из Општине Источна Илиџа позивају заинтересована лица, власнике кућних љубимаца, представнике заједница етажних власника, невладине организације и друге на јавну расправу о Нацрту одлуке о начину држања и извођења кућних љубимаца на подручију ове општине.

Јавна расправа ће се одржати 1. марта у 12.00 часова у згради Општине Источна Илиџа, у сали број 13.

У септембру 2023. године у Општини Источна Илиџа донесене су двије одлуке које су у нацрту усвојене на 26. редовној сједници, одржаној 18. дeцембра, а које се тичу начина држања и извођења кућних љубимаца, те држању домаћих животиња на подручју ове локалне заједнице.

Ђорђе Челик, начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове у овој општини, раније је навео  да ће бити организоване јавне расправе како би се нашао најбољи начин за рјешавање проблема.

Он је навео да одлука о начину држања и извођења кућних љубимаца подразумијева опште услове држања љубимаца на подручју Источне Илиџе, у стамбеним зграда и другим објектима, услове извођења кућних љубимаца на јавне површине као и начин поступања са нерегистованим, напуштеним и изгубљеним животињама.

ОДЛУКА О НАЧИНУ ДРЖАЊА И ИЗВОЂЕЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет одлуке

Члан 1

Овом Одлуком одређује се начин и услови држања и извођења кућних љубимаца на јавнеповршине као и начин поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима на подручју општине Источна Илиџа.

Појмови

Члан 2

Поједини појмови у овој Одлуци имају сљедеће значење:

1) кућни љубимци су пси, домаће мачке, домаће птице, мали глодари, тераријумске, акваријумске и друге животиње које се узгајају или држе ради друштва, рекреације, заштите и помоћи човјеку;

2) власник, држалац или ималац кућног љубимца је свако физичко и правно лице које је одговорно за кућног љубимца и брине се за њих, њихово здравље и добробит;

3) изгубљени кућни љубимац је онај који је напустио имаоца без његове воље;

4) напуштени кућни љубимац је онај коју ималац свјесно напусти;

5) опасне животиње су пси које због неодговарајућих услова држања и поступања са њима могу угрозити здравље и сигурност људи и животиња, те које показују нападачко понашање према човјеку као и оне врсте паса које су законом и подзаконским актима дефинисане као такве;

6) пас луталица је сваки пас који није под изравном / непосредном контролом власника, што може укључивати и напуштеног / изгубљеног пса. У ову категорију се сврставају пси:

а) који имају власника, али ипак слободно лутају и нису под контролом имаоца или под надзором кроз одређено вријеме,

б) пси који слободно лутају и немају власника,

в) дивљи пси који су у ствари домаћи пси који су се вратили у дивље стање и више нису директно овисни о људима што се тиче успјешног размножавања.

7) прихватилишта за животиње су простори у којима се смјештају пронађене (напуштене и изгубљене) животиње на даљу бригу и могуће удомљавање;

8) хигијеничарска служба је служба за прикупљање напуштених, изгубљених и животиња без власника/луталице, и предаје их у прихватилишта за животиње;

9) хотел или пансион за кућне љубимце служи за комерцијално чување и смјештај власничких паса, мачака и др. кућних љубимаца;

10) Двориште је дио грађевинске парцеле, ограђен или неограђен, који припада стамбеној згради, породичној кући или пословном објекту;

11) Јавне површине су: јавне саобраћајне површине, јавне зелене површине, површине око објеката јавне намјене, јавне површине и површине које планским документом нису одређене као површине јавне намјене, а доступне су већем броју грађана, као што су изграђене и уређене саобраћајне и зелене површине унутар и између блокова зграда, пасажи, гробља, дјечија игралишта, цвијетњаци, спортски терени, те неограђена дворишта школа и вртића, и сл.

УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

Општи услови држања кућних љубимаца

Члан 3

Власник кућног љубимца је дужан:

1. Осигурати кућним љубимцима држање у складу са њиховим потребама;

2. Кућним љубимцима осигурати простор који одговарају њиховој величини, заштиту од временских неприлика и других неповољних утицаја околине;

3. Означити микрочипом псе и вакцинисати против бјеснила и евидентирати у складу са Законом;

4. Осигурати кућним љубимцима редовну и правилну исхрану, те трајно омогућити приступ свјежој питкој води;

5. Редовно одржавати чистим простор у којем бораве кућни љубимци и бринути се о њиховом здрављу.

Члан 4

Власник кућног љубимца дужан је да осигура да животиња није опасна за околину и да не нарушава јавни ред и мир.

Члан 5

Власник кућног љубимца дужан је по притужби комшија одмах предузети одговарајуће мјере како би се спријечило нарушавање кућног реда.

Услови држања кућних љубимаца у стамбеним зградама и другим објектима

Члан 6

Кућни љубимац који се налази у дворишту предузећа, ако га радници тог предузећа хране и чувају, сматра се да је пас власништво тог предузећа.

Члан 7

(1) Пас који се држи у неограђеном дворишту или врту мора бити везан или смјештен у ограђеном простору (боксу).

(2) Мјесто за везање пса као и за постављање ограђеног простора (бокса) мора бити позиционирано у дворишту или врту тако да ни на који начин животиња не омета јавни ред и мир, као и сигурност пролазника и становника у непосредном сусједству.

Члан 8

(1) Пас који се држи у ограђеном дворишту или врту, није обавезно да буде везан уз услов, да ограда висином и чврстоћом осигурава да пас не може изаћи ван дворишта, односно да ограда осигурава безбједност пролазника и становника у непосредној близини.

(2) Власник је обавезан да постави на видљивом мјесту ознаку која упозорава на пса и да има исправно звонце на улазним дворишним или вртним вратима.

Члан 9

(1) Власницима кућних љубимаца у објектима заједничког становања дозвољено је држање кућних љубимаца уколико не ометају кућни ред, ако се држе у складу са одговарајућим хигијенским условима.

(2) Кућни љубимци се могу држати у стамбеном простору у којем кућни љубимци и њихови власници заједно бораве.

(3) Забрањено је држати кућног љубимца у заједничким просторијама у стамбеним зградама (ходници, степеништа, лифтови, подрумски и тавански простор).

(4) Објекти у којима се држе кућни љубимци морају да буду изграђени, конструисани, одржавани и кориштени на начин да спречавају неконтролисани излазак кућних љубимаца

(5) Дозвољено је увођење пса или мачке у лифт стамбеног објекта само уколико је празан.

(6) Приликом кориштења лифта, степеништа и ходника стамбеног објекта, пас мора бити под непосредном контролом имаоца.

(7) На балкону, лођи или тераси забрањенио је држати, односно затварати или дуже вријеме остављати кућног љубимца.

Члан 10

(1) Власник кућног љубимца дужан је бринути о чистоћи заједничких просторија и површина у којима се крећу кућни љубимци, те одмах очистити и опрати површину коју је његов кућни љубимац на било који начин онечистио (ходници, степеништа, лифтови, подрумски и тавански простор).

(2) Запрљане површине послије чишћења је потребно дезинфиковати.

Члан 11

Украсне и егзотичне птице (папагаји, птице пјевачице и сл.) могу се држати на балкону, лођи или тераси под условом да се не угрожавају сусједи и пролазници и не загађује животна средина.

Члан 12

Власник кућног љубимца који се о њему не може бринути у складу са обавезама из члана 3. ове одлуке, дужан је пронаћи удомитеља, удружење или особу која ће се о њему бринути или га предати у прихватилиште за животиње, које је основано у складу са Законом, те је дужан сносити трошкове до удомљења или другог начина збрињавања животиње.

Услови извођења кућних љубимаца на јавне површине

Члан 13

(1) Власник пса при извођењу пса на јавне површине, мора имати прописану исправу о регистрацији пса, коју је на захтјев овлаштеног службеног лица дужан показати.

(2) Извођење опасних паса на јавне површине дозвољено је само власнику пса и то на повоцу дужине 150 cm и са корпом на њушци.

(3) Извођење пса на јавне површине је дозвољено само ако је пас чипован и на повоцу.

(4) Забрањено је пуштање паса и остављања без надзора на јавним површинама.

(5) Нерегистоване и неозначене псе забрањено је изводити на јавне површине.

Члан 14

(1) У случајевима када власник изводи пса на јавне површине, мора са собом носити и прибор за чишћење и уклањање измета (метлица, лопатица, рукавице или врећица), који је на захтјев овлаштеног службеног лица дужан показати.

(2) Власник је обавезан да очисти одмах и без одлагања сваку површину која је неочишћена изметом његовог пса, а отпад одложити на предвиђени начин на мјесто одређено за одлагање оваквог отпада.

Члан 15

(1) Пси се не смију изводити на површине, просторе, као ни уводити у објекте на којима је јасно истакнут знак забране.

(2) Одредбе претходног става се не односе на псе-водиће слијепих или инвалидних лица, који су регистровани за помоћ и који заједно са имаоцем имају право приступа јавним мјестима и средствима јавног превоза.

Члан 16

(1) Забрањено је изводити псе на јавне зелене површине које су уређене, (травњаци, цвјећњаци, вртови, жардињере и сл.).

(2) Забрањено је уводити псе и мачке у:

 објекте које користе органи управе и локалне самоуправе,

објекте и просторије за здравствену заштиту грађана,

објекте и просторе у којима се обавља васпитно-образовна дјелатност и обезбјеђује смјештај и боравак и исхрана дјеце, ученика и студената,

објекте за производњу, смјештај и промет лијекова,

објекте за производњу, смјештај и промет животних намирница,

вјерске објекте,

средства јавног превоза,

 јавне комуналне објекте као што су пијаце, гробља, спомен обиљежја и сл.

спортске објекте,

дјечије игралиште.

(3) Увођење паса и мачака у хотеле, ресторане и друге угоститељске објекте, дозвољено је само уз допуштење власника тих објеката.

Члан 17

Посебном одлуком скупштине општине одредиће се јавна површине на којима ће бити дозвољено слободно извођење паса без повоца и брњице, тзв.“парк за псе“.

НАЧИН ПОСТУПАЊА С НЕРЕГИСТРОВАНИМ ПСИМА, НАПУШТЕНИМ И ИЗГУБЉЕНИМ ЖИВОТИЊАМА

Члан 18

(1) На подручју општине Источна Илиџа, забрањено је држање узгајалишта кућних љубимаца, као и хотела/пансиона за кућне љубимце без одобрења надлежног органа.

(2) Забрањује се организовање и рад прихватилишта (азила) за псе као и хигијеничарске службе без одобрења надлежног органа и потписаног Уговора са Општином.

Члан 19

(1) Нерегистроване и напуштене кућне љубимце, односно псе и мачке, као и друге животиње без надзора које се слободно крећу по јавним површинама, хватају и збрињавају хигијеничарска служба и прихватилиште за животиње.

(2) Хватање и прикупљање кућних љубимаца, односно паса и мачака из става 1. овог члана мора се обављати на најхуманији начин, употребом савремене опреме, без злостављања и то тако да се животињи наноси најмање боли, патње, страха и стреса.

Члан 20

(1)Забрањено је напуштати кућне љубимце.

(2)Уколико ималац кућног љубимца из било којих разлога не може бринути о кућном љубимцу на прописан начин, дужан је поступити у складу са чланом 12. ове Одлуке.

Члан 21

(1) Ако кућни љубимац озлиједи неко лице, ималац животиње дужан је да о томе, одмах, обавјести ветеринарску инспекцију.

(2) Ако власнички пси причине штету на домаћим животињама или кућним љубимцима, усмрћивањем или повређивањем, оштећени је дужан догађај пријавити ветеринарском инспектору.

НАДЗОР

Члан 22

(1) Надзор над спровођењем ове одлуке, врши ветеринарска инспекција, комунална полиција и полиција.

(2) Ветеринарски инспектор има право да у случају да се имаоци животиња не придржавају одредби ове Одлуке, изрекне мјеру привременог или трајног одузимања животиње од имаоца.

(3) Уколико комунална полиција није надлежна поступати, обавјестиће надлежнуи нспекцију или друга овлаштена тијела о сазнањима која има са терена, а која би представљала повод за примјену прописа о ветеринарству и заштити и добробити животиња.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23

(1) Новчаном казном у висини од 200 до 600 КМ, казниће се ималац кућног љубимца уколико не поступа у складу са одредбама члана 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 и 21. ове одлуке.

(3) Новчаном казном у износу од 1000 до 4000 КМ, казниће се узгајивачница и хотел за псе уколико не поступи у складу са чланом 18. став 1. ове одлуке.

(2) Новчаном казном у износу од 1000 до 4000 КМ, казнити ће се хигијеничарска служба, односно прихватилиште за животиње уколико не поступи у складу са чланом 18. став 2. и чланом 19. ове одлуке.

О Д Л У К А О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом одлуком утврђују се и регулишу услови за држање домаћих животиња на територији општине Источна Илиџа.

Члан 2

Термини који се користе у овој одлуци дефинишу се на сљедећи начин:

1) Домаће животиње: све животиње које је човјек доместификовао и које се традиционално гаје ради производње хране за човјека, природних влакана и материјала животињског поријекла за добробит човјека. У смислу ове одлуке то су: копитари (коњи, магарци, муле и мазге), папкари (говеда, овце, козе и свиње), кунићи, пернате животиње (патке, ћурке, кокошке, гуске, голубови, препелице), и пчеле.

2) Држалац или ималац домаће животиње је свако физичко лице које је као власник, одгајивач или чувар, одговорно за здравље и добробит животиња.

3) Утврђене зоне у овој одлуци су са својим границама и територијом коју покривају одређене у Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службене новине града Источно Сарајево“, број 4/19, 10/21 и 19/21).

УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Члан 3

(1) На подручју општине Источна Илиџа забрањено је држање домаћих животиња у I и II зони.

(2) У осталим зонама на подручју општине Источна Илиџа дозвољено је држање домаћих животиња у складу са посебним условима прописаним овом одлуком.

Члан 4

На подручју, односно у зонама гдје је забрањено држање домаћих животиња, власници домаћих животиња дужни су у року од 6 мјесеци, од дана ступања на снагу ове одлуке, да уклоне домаће животиње и да објектима у којима су се налазиле домаће животиње промјене намјену.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

ПЕРНАТЕ ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ

Члан 5

(1) Перната животиња може да се држи у помоћним објектима или просторијама, као и у двориштима индивидуалне стамбене изградње, у ограђеном простору или кавезу, изузев у зонама у члану 3.став 1. ове Одлуке.

(2) Перната животиња може да се држи и на отвореном простору, дворишту, под условом да је овај ограђен на такав начин да спречава неконтролисан излазак живине, као и улазак штеточина и уређен тако да се може хигијенски одржавати.

(3) Објекти за држање пернатих животиња морају бити изграђени од чврстог материјала који се редовно чисте и најмање једном годишње крече и дезинфикују.

(4) Објекти из предходног става овог члана морају бити освјетљени, са природном вентилацијом, вратима окренутим према дворишту и морају се налазити у позадини стамбеног објекта у односу на главни пут или улицу.

Члан 6

(1) Ако двориште или помоћни објекат, користи више власника или корисника, перната животиња се може држати под условима прописаним овом одлуком- само ако се с тим сагласе сви власници односно корисници дворишта или помоћног објекта.

(2) Забрањено је држати живину у стамбеним зградама, балкону, подруму, тавану и у другим заједничким просторијама колективног становања.

Члан 7

Објекат или кавез за држање пернате животиње мора бити удаљена најмање 20 метара од стамбеног или пословног објекта на сусједној парцели.

Члан 8

Голубови се могу држати у објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања, у посебним просторијама на тавану или у посебно изграђеним објектима или кавезима, у дворишту, изузев у зонама у члану 3. став 1. ове Одлуке.

Члан 9

(1) Голубови се могу држати у сталним или привременим објектима.

(2) За држање више од 10 голубова, мора се изградити стални објекат у дворишту, или посебна просторија на тавану, а за држање до десет голубова може се изградити привремени објекат, као што је кавез од дасака, жице или другог сличног материјала.

(3) Подови сталних и привремених објекта за држање голубова морају бити израђени од непропустивог материјала који се мора редовно чистити, и по потреби најмање два пута годишње дезинфиковати.

(4) Одгајивачи расних голубова могу држати голубове само у породичним стамбеним објектима, дворишту и другим одговарајућим објектима уз услов да тиме не загађују човјекову околину.

Члан 10

Ако двориште, таван или помоћни објекат користи више власника или корисника, голубови се могу држати под условима прописаним овом Одлуком, само ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта, тавана или помоћног објекта.

КУНИЋИ

Члан 11

(1) Кунићи се могу држати у помоћним објектима и просторијама као и у двориштима индивудуалне стамбене изградње, у ограђеном простору или у кавезу.

(2) Наведени објекти морају да буду изгарђени од тврдог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати.

(3) У наведеним објектима могу се држати највише два кунића на 1m².

(4) Ако двориште, помоћни објекат, или просторије користи више власника или корисника, кунићи се могу држати под условима прописаним овом Одлуком само ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта, помоћног облекта или просторије.

КОПИТАРИ, ПАПКАРИ

Члан 12

(1) На изграђеним парцелама индивидуалног становања, могу се држати копитари и папкари у посебно изграђеним објектима – шталама, које се морају налазити позади стамбених објеката у односу на главни пут или улицу и које морају бити освјетљене са природном вентилацијом и вратима окренутим према дворишту, изузев у зонама наведеним у члану 3.став 1. ове Одлуке.

(2) Објекти морају бити изграђени од чврстог материјала, под мора бити од непропусног материјала и са нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у осочну јаму или ђубриште.

Члан 13

(1) Ђубриште служи за одлагање чврстог дијела ђубрива и мора бити укопано у земљу, изграђено од бетона или другог тврдог материјала и са цементном облогом са унутрашње стране дебљине 5-10 cm.

(2) Осочна јама служи за прикупљање течног дијела ђубрива и мора бити изграђено од бетона или другог водонепропусног материјала, са поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта.

(3)Ђубриште и осочне јаме морају бити лоциране на удаљености најмање 5m од уличне површине, 20m од сусједних стамбених и пословних објеката, 30 m од бунара и другог објекта за снабдјевање водом.

Члан 14

(1) Ђубриште и осочне јаме морају се редовно празнити.

(2) Чврсти дијелови ђубрива морају се благовремено одвозити транспортним средствима која онемогућавају расипање, а осока цистернама, на пољопривредне површине ван насељеног мјеста.

(3) Забрањено је испуштање отпадних и фекалних вода из ђубришта, осочних јама, и бјеката за држање домаћих животиња у сусједне парцеле, на улице и друге јавне површине, у канале за сакупљање атмосферских вода, дренажне канале, потоке, ријеке, и на пољопривредне површине у насељеним мјестима као и у шахтове градске канализационе мреже.

Члан 15

У штали се може држати одређени број копитара и папкара, зависно од површине објекта и то:

1. говеда, коњи, магарци, мазге и муле, по једна животиња на првих 10m², на сваких сљедећих 5m² по једна животиња.

2. Овце, козе, и свиње по једна животиња на свака 2m².

Члан 16

Штале морају бити удаљене најмање 20 m од стамбеног или пословног објекта на сусједној парцели, а најмање 3 метра од границе сусједне парцеле.

ПЧЕЛЕ

Члан 17

(1) Пчеле се могу држати на територији општине Источна Илиџа искључиво ван граница обухваћених чланом 3, став 1. ове Одлуке.

(2) Пчеле се могу држати под сљедећим условима у III и IV зони:

У зимском периоду од 1. 11. до 1. 4. на зимовању,

а) на парцелама са објектима индивидуалног становања могу се у дворишту држати пчелињаци до 10 кошница, под условом да су удаљени најмање 10 m од сусједних стамбених и пословних објекта, објеката за држање животиња и објеката за снабдјевање водом, а улаз у кошнице не смије бити окренут према овим објектима.

б) Пчелињаци преко 10 кошница могу се постављати на отвореном простору тако да су удаљени најмање 50 метара од објеката наведених у ставу 2. тачка а) овог члана.

(3) Од 1. 4. до 1. 11. није дозвољено држање пчела у III и IV зони.

(4) Током цијеле године дозвољено је држање пчела на парцелама индивидуалног становања, пољопривредном земљишту које се налазе у V и VI зони, уз поштовање удаљености од осталих објеката наведених у ставу (2), тачка а) и б).

Члан 18

(1) Држалац пчела мора имати писмену сагласност власника или корисника земљишта за постављање пчелињака у случају да пчелињак није постављен на земљишту који је у својини пчелара.

(2) Држалац пчела је дужан да предузима све мјере за редовно одржавање пчелињих друштава, као и да ће се придржавати осталих важећих законских прописа који уређују ову област.

НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19

(1) Надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежна инспекција Града Источно Сарајево и Комунална полиција.

Члан 20

(1) Новчаном казном у износу од 200 до 600 КМ, казниће се за прекршај физичко лице, уколико поступа супротно одредбама чланова 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. и 18. ове одлуке.

Члан 26

(1) Новчаном казном у износу од 600 до 1000 КМ, казниће се за прекршај физичко лице, уколико у остављеном року не поступи у складу са чланом 4. ове одлуке.

Члан 27

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о забрани и условима држања стоке, пернате живине, кунића и кућних љубимаца на подручју општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево“, број 12/06).

Члан 28

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“.

Коментари 1
 • Generic placeholder image
  Narod 28.02.2024. 17:20
  Prošetajte komunalci nemojte se voziti u autu od izmeta od vuka nemožese proći zakon pišete bezveze ništa ne preduzimate strašno gdje živimo
Повезане вијести
Договорено да ЈКП „Свети Марко“ врши наплату за одржавање Градског гробља „Црквице“ Договорено да ЈКП „Свети Марко“ врши наплату за одржавање Градског гробља „Црквице“
Обиљежена крсна слава и Дан општине Источна Илиџа (ФОТО) Обиљежена крсна слава и Дан општине Источна Илиџа (ФОТО)
Божовић: Источна Илиџа - свјетионик источног дијела Српске Божовић: Источна Илиџа - свјетионик источног дијела Српске
Најчитаније
 • Жену и дијете напали у Сарајеву због мајице са обиљежјем "Црвене звезде"
  10h 38m
  37
 • Годишњица убиства Зорице Дивчић
  13h 34m
  1
 • "Вукови са Дрине" - најелитнија јединица Војске Републике Српске
  14h 2m
  14
 • Изнуда у Источном Новом Сарајеву, лице оштећено за 350 КМ
  12h 18m
  0
 • Промовисани доктори наука Универзитета у Источном Сарајеву
  7h 10m
  0