Конкурс за попуну упражњених радних мјеста у основној и средњој школи у Сокоцу

29.09.2023. 09:13
2
ИЗВОР: katera.news

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27. 9. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ" СОКОЛАЦ                 

 расписује КОНКУРС за попуну упражњених радних мјеста

 ОПИС РАДНИХ  МЈЕСТА

Професор хемије ( 4 часа седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме - до краја школске 2023/2024 године - један извршилац

Професор биологије  ( 4 часа седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством, на одређено вријеме - до краја школске 2023/2024 године - један извршилац

Професор физике ( 2 часа седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме - до краја школске 2023/2024 године - један извршилац

Професор физике-подручно одјељење Хан Пијесак -( 2 часа седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме - до повратка радника са боловања - један извршилац

Професор физике ( 7 часова седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме - до повратка радника са породиљског боловања - један извршилац

Професор математике-подручно одјељење Хан Пијесак- ( 17 часова седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме – до повратка радника са боловања - један извршилац

Професор математике-подручно одјељење Хан Пијесак- ( 7 часова седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме - до краја школске 2023/2024 године - један извршилац

Професор математике ( 12 часова седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме – повратка радника са породиљског боловања - један извршилац

Професор информатике: модели и базе података, мултимедијални дизајн, рачунарство и инфоматика ( 20 часова седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме – до краја школске 2023/2024 године - један извршилац

Професор права ( 2 часа седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме - до краја школске 2023/2024 године - један извршилац

Професор социологије ( 2 часа седмично ) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме - до краја школске 2023/2024 године - један извршилац

Професор стручних предмета шумарства и обраде дрвета ( 10 часова седмично) са положеним стручним испитом и радним искуством на одређено вријеме - до краја школске 2023/2024 године - један извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду  („Службени гласник Републике Српске" бр 1/16, 66/18,119/21), тако и посебне услове у складу са чланом 106. чланом 108. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18, 35/20, 92/20,55/23), Правилником  о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама („Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14, 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске" бр.120/20 ) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  ( „Службени Гласник Републике Српске" број 24/19)  :
Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:
 Општи услови:
1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5) увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6 ) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности , полног интегритета,  злостављања дјетета , полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4) и  5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:
1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
3) увјерење о положеној  педагошко- психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко- психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

4) увјерење о положеном стручном испиту;

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита.

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ;
7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
9)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. као и лица која су по прописима  важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени Гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20, 92/20,55/23 ) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

За  све  кандидате  који испуњавају  горе  наведене услове и који су доставили потпуне и благовремене пријаве тестирање и интервју биће одржани  дана 13.10.2023. године  у 10,00  часова у  просторијама  ЈУ Средњошколски центар „Василије Острошки" у Сокоцу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар „Василије Острошки" Соколац; улица Омладинска бр. 2.; 71350 Соколац. На коверти обавезно назначити „ПРИЈАВА НА КОНКУРС" са назнаком за позицију за коју се конкурише,  а додатне информације могу се добити на број телефона: 057/400-682 или 057/400-670. 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "СОКОЛАЦ" СОКОЛАЦ

расписује ЈАВНИ КОНКУРС за упражњено радно мјесто

 Наставник историје – 10 часова редовне наставе седмично, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно - образовном процесу, на одређено вријеме до 31.08.2024. године;

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16, 66/18,  91/21 – одлука УС и 119/21) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/23) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) и услове у погледу стручне спреме у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (’‘Службени гласник Републике Српске’’ број: 77/09 и 86/10, 25/14, 76/15).        

Општи услови које кандидат мора да испуњава су:

Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад;

Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;

Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме;

Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, са подацима о опису радног мјеста или систематизацији радног мјеста, степену стручне спреме и звању и дужини оставреног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима,  уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 5. (додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати. Пријаве се могу доставити лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком „„Пријава на конкурс" на адресу Ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 12.10.2023. године са почетком у 11,00 часова, а интервју ће се обавити истог дана, односно 12.10.2023. године са почетком у 12,00 часова.

Кандидати се неће посебно потивати на тестирање и интервју, а кандидат који се не појави на тестирању или интервјуисању сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Коментари 2
 • Generic placeholder image
  Od koga je Puno je... 01.10.2023. 11:55
  2-4 casa sedmicno?
  Taman da zaradis za parizera, i onda se pitamo zasto nam strucni ljudi napustaju drzavu.
 • Generic placeholder image
  Svašta 30.09.2023. 06:51
  Auuuu ja uslova, kao da konkurišeš za neku tajnu službu..ja obrazovanja, majko draga, do čega dođe!
Повезане вијести
Аграрни фонд Источног Сарајева: Подјела сјеменског материјала за 371 пољопривредника Аграрни фонд Источног Сарајева: Подјела сјеменског материјала за 371 пољопривредника
Соколац: Хуманитарна представа за средњошколску екскурзију 24. априла Соколац: Хуманитарна представа за средњошколску екскурзију 24. априла
Ватрогасци интервенисали пет пута на подручју Сокоца Ватрогасци интервенисали пет пута на подручју Сокоца
Најчитаније
 • Тијела жене и дјетета пронађена у кориту ријеке Миљацке
  20h 43m
  0
 • Идентификовани жена и дијете пронађени у кориту Миљацке
  14h 21m
  0
 • Изгорио помоћни објекат у Булозима
  20h 57m
  0
 • Годишњица убиства српских дјечака у Хаџићима; Срђан (12) и Сташа (13) убијени док су се играли
  20h 48m
  2
 • Еколошка катастрофа у Крупачким стијенама: Спалионица гума “Грета“ поново горјела (ФОТО)
  9h 47m
  6