Otvoreno pismo Srbina sa Ilidže gradonačelnici Grada Sarajeva Benjamini Karić

19.07.2023. 16:06
14
IZVOR: katera.news

Prijedog gradonačelnici da ona i njeni istomišljenici pređu sa otvorenih pisama, krivičnih prijave i brusilica na područje saradnje, komunilacije, polemike i dijaloga sa srpskom stranom.

Vi i drugi bošnjački političari koristite pravo da podnosite krivične prijave protiv Srba i srpskih organizacija i intitucija i da pišete otvorena pisma, pa ću i ja iskorititi tu mogućnost da Vama ovom prilikom uputim otvoreno pismo u vezi teksta koji se nalazi na Vašim tablama koje ste postavili na ulazima u Grad Sarajevo, a koji glasi: „1425 DANA POD OPSADOM“ , i Vašim stavovima o tabli i sadržaju poruke na tabli „Grad 157.000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo“ koje su postavljene na ulazu u Grad Istočno Sarajevo, i osvrnuti se na sadržaj Vaših izjava o građanskom ratu u Gradu Sarajevu.

Odmah na početku, naglašavam, mislim da je ovaj tekst „1425 DANA POD OPSADOM“ a i sadržaj Vaših mnogobrojnih izjava, izjava Vaših istomišljenika, primjer izazivanja nacionalne, vjerske i rasne mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Na čemu zasnivam ovaj moj stav? Argumente izlažem u nastavku teksta!

Nije tačno, ne odgovara istorijskoj istini, da su samo dijelovi predratnog Grada Sarajevo, čija ste Vi gradonačelnica, bili pod opsadom, jer je Srpsko Sarajevo bilo, kao i Vi, pod opsadom, opkoljeno 1350 dana, pošto je Grad Sarajevo prethodno bio podijeljen na bošnjačke i srpske enklave, a zatim su te enklave obostrano blokirane i brzo opsjednute i opkoljene sa dva opsadno-odbrambena obruča na kojima su se nalazile vojne snage Bošnjaka i Srba.

Da Vas, a i druge, koji kao papagaji više puta ponavljate lažni narativ „1425 DANA POD OPSADOM“, podsjetim da je „14. decembra 1995. u Parizu je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, kojim je, prema dogovoru 21. novembra iste godine u Daytonu (SAD), i zvanično prekinut rat u Bosni i Hercegovini.“ (https://www.aa.com.tr/ba/politika/bih-25-godi%C5%A1njica-potpisivanja-dejtonskog-mirovnog-sporazuma-/2075902 )

Vi i Vaši istomišljenici svake godine stotinama puta izjavljujete da je u Gradu Sarajevo tokom građanskog rata od 1992. do 1995. godine:

Poginulo građana Sarajeva.

· „poginulo 11.451 građanin Sarajeva“

· „poginuli preko 11.500 građana Sarajeva“

· „poginulo preko 14.500 građana Sarajeva“

Nikada javno Vi i Vaši istomišljenici niste izjavili, a niti objavili izvor, dokumente koji su osnova za Vaše izjave.

Ja sam pogledao podatke o poginulim u Gradu Sarajevu koji su objavljeni u Bosanska knjiga mrtvih I, IDC Sarajevo, oktobar 2012. godine, autora Mirsada Tokače, gdje je na str. 164,  objavljeno „Na teritoriji deset gradskih opština ukupno je ubijeno 5.564 civila“, svih nacionalnosti.

Ubijeno djece opkoljenog Sarajeva.

o „ubijeno je 1.601 dijete“

o „ubijeno je 1.600 djece“

o „ubijeno je više od 1.600 djece“

U vašim bošnjačkim, sarajevskim knjigama, spomen-obilježjima postoje podaci o ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva (napomena niste htjeli tu pomenuti ubijenu djecu Srpskog Sarajeva) i ovo je prilika da Vas i Vaše istomišljnike upoznam sa njima.

1. Bosanska knjiga mrtvih I, IDC Sarajevo, oktobar 2012. godine, Mirsad Tokača, na str.166. piše: “U Sarajevu je smrtno stradalo i 705 maloljetnih osoba, od čega 611 djece ubijeno kao civili, a 94 je poginulo u statusu vojnika” (napomena: tu se nalaze i podaci o ubijenoj djeci Srpskog Sarajeva);

2. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, februar 2010. godine, Smail Čekić, na strani 856. piše „ubijeno je 524 djece“;

3. Na postamentima Spomen obilježja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, uklesana su imena 520 ubijene djece (napomena, od 2009. godine kad su ova imena ukesana do danas nije uklesano nijedno novo ime ubijenog djeteta)

Otkrivanje spomenika djeci nastradaloj u Sarajevu 1992 - 1995 ... https://www.slobodnaevropa.org/a/1832029/p2.html 

Palo granata na opkoljeno Sarajevo.

- „prosječno je padalo 329 granata dnevno na Sarajevo“

„22. juli 1993...taj će dan ostati upamćen kao dan kada je palo najviše granata na grad - rekordnih 3777“

Nikada Vi, a ni Vaši istomišljenici niste naveli dokumente izvore koji potvrđuju sadržaj Vaših izjava.

Potrudio sam se da za mene, Vas, a i čitaoce, pronađem podatke o 22. julu 1993. godine, jer Vi tvrdite da je tog dana na grad palo 3777 granata i našao sam podatke da je od strane Ujedinjenih Nacija (UNPROFOR u Gradu Sarajevu imao taj zadatak ) evidentirao 3.777 udara artiljerije i minobacač na teritoriji Sarajevskog ratišta, pogledati izvještaj UN Secrity Council, 1994. a, str. 586.

Istina je, to se može vidjeti u gore pomenutom izvještaju, da je na dijelove Grada Sarajeva koji se nalaze unutar užeg opsadno-odbrabenog prstena, 22. jula 1993. godine palo 660 granata, a na područje planine Igman koja je u tom trenutku (u toku operacije Vojske Republike Srpske, Lukavac 93) bila pod kontrolom tzv. Armije Republike Bosne i Hercegovine, a nalaze se iza šireg opsadno-odbrambenog prstena tog dana palo 3.117 granata.

Da su Srbi izašli na planine oko Sarajeva.

Kada se izvrši ozbiljan, objektivan naučni uvid u popis stanovnštva iz 1991. godine i knjige katastra privatne imovine građana Sarajeva i ti podaci se uporede sa linijama dva odbrambeno-opsadna prstena na Sarajevskom ratištu može se vidjeti da su one išle teritorijama koje su u većini bile u vlasništvu Srba Sarajeva i da su na tim teritorijama živjeli već inom Srbi Sarajeva!

Nije tačno da je neko natjerao Srbe Sarajeva na polja, brežuljke, brda i planine Grada Sarajeva da odatle ubijaju svoj grad, jer su oni 1992. godine na poljima, brežiljcima, brdima i planina prebivali, boravili i samo su izašli u svoja dvorišta da brane svoj zavičaj.

Više stotina puta sam javno govorio i pisao o građanskom ratu na Sarajevskom ratištu, a posebno objašnjavao, argumentovano osvjetljavao svoje tvdnje navodeće brežuljke, brda, planine koje je zaposjela tzv. Armije Republike Bosne i Herecegovine, pripadanici Prvog korpusa tzv. Armije Republike Bosne i Hercegovine i tako razbijao lažnu tvrdnju da su samo Srbi Sarajeva, pripadnici Sarajevsko-romanijskog korpusa izašli na brda, brežuljke i planine Grada Sarajeva.

Poštovana gradonačenice Grada Sarajeva, obavještavam Vas da je  prije početku rata 1992. oko 45.000 građana Sarajeva svih nacionanosti, najviše Srba napustilo Grad Sarajevo, avionima, autobusima i automoblima i nisu se zaustavili na brežuljcima, brdima i planama Grada Sarajeva (oprosti što sam ovako precizan, to je zbog toga što sam bio odlikaš na časovima u osnovnoj školi,, na časovima Poznavanje prirode i društva, lekcije "Moj zavičaj". A poslije sam godinama i hodao i šetao ( i ratovao) po ovim brežuljcima, brdima i planinama Sarajeva pa Vama, a i drugima prenosim svoja saznanja i doživljaje.

Poštovana gradonačelnice, na teritoriji Grada Sarajeva i prije rata na poljima, brežuljcima, brdima i planinama su živjeli pomiješani i Srbi i Bošnjaci i ostali narodi i narodnosti. Vi i Vaši godinama plasirate lažnu tvrdnju da su Srbi izašli iz grada, sa polja i otišli na brežuljke, brda i planine Sarajeva.

Srbi Sarajeva sa oružjem su samo izašli na granice svog sarajevskog zavičaja, a nekad je to bilo polje, nekad brežuljak, nekad brdo.nkad Nasuprot njih na poljima, brežuljcima, brdima i planinama Grada Sarajeva su bili naoružani Bošnjaci na vojnim linijama, u dva opsadno-odbrambena prstena.

Na užem opsadno-odbrambenom prstenu tzv. Armija Republike Bosne i Hercegovine držala je sljedeće brežuljke i brda: polazimo od Vraca, Debelo brdo, Berkuša, Čolina kapa, Jarčedoli, Faletići, Sedrenik, Grdonj, Kromolj, Koblja glava, Hum, Humsko brdo, Žuč, Švabino brdo, Briješće Brdo.

Vojska Republike Srpske na užem opsadno-odbrambenom prstenu zaposjela je Hrasno Brdo, Vraca, Grbavica, Kneginja, Vidikovac, Brus, Biosko,Mrkovići, Radava, Poljine.

Na širem opsadno-odbrambenom prstenu tzv. Armija Republike Bosne i Hercegovine držala je sljedeće bežuljke, brda i planine: polazimo od Zvijezde iznad Olova, Zvijezda, Čemerska planina, Volujak, Čubren, Ormanj, Koščan, Tinovo brdo, Stupnik, Igman, Bjelašnica, Treskavica, Jahorina, Devetak, Javor iznad Žepe.

Na širem opsadno odbrambenom prstenu Vojska Republike Srpske držala je dijelove: Zvijezde, Čemerske planine, Volujeka, Igmana ( Debelo brdo, Aišnik, Straišta), dijelove Jahorine, Devetka i Javora.

Poštujem to što se gradonačelnice, Vi i Vaši borite pravno i na terenu. Nemojte zaboraviti da se i na drugi način, drugim sredstvima mogu zadovoljiti Vaši ineresi i interesi naroda koje zastupate,

- Borimo se i pravno i na terenu. Nakon što je nedvojbeno utvrđeno da se tabla sa lažnim informacijama nalazila na teritoriji FBiH, pripremili smo još jednu krivičnu prijavu.. .Uz krivičnu prijavu priloženi su svi dokazi o postavljanju ploče, kao i lokaciji iste...“ Ovdje se radi o ozbiljnom krivičnom djelu na teritoriji FBiH - izjavila je gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Londrc Karić.

Poštovana gradonačelnice, kažete da se borite „pravno i na terenu“, ali zaboravili ste da postoji i druga strana koja kao i Vi ima svoje institucije, i da "Institucije između sebe komuniciraju zvaničnim kanalima“, kako Vam je poručio gradonačelnk Grada Istočno Sarajevo mr sc. Ljubiša Ćosić.

Vama je Vaša javna promocija primaran interes pa organe i institucije Grada Sarajeva i Grada Istočno Sarajevo vidite kao prepreku, smetnju u Vašem samoreklamiranju, koje često nije utemeljeno na činjenicama.

I zato ne čujete i ne čitate poruku gradonačelnika Grada Istočnog Sarajeva: „Ako je utvrđeno da je nešto što je postavljeno prije 20 godina, na teritoriji Federacije BiH, ja sam legalista i naravno da bismo sklonili i postavili na teritoriju Republike Srpske.“

I u pravu je Ljubiša Ćosić kad zaključuje....“Ovo je samo pokazatelj koliko jedna politička histerija može da se prenese i na djelovanje institucija".

Gospođo, gradonačelnice, Vi naglašavate: „Ranije je podnijeta krivična prijava (protiv gradonačelnika Grada Istočno Sarajevo zbog sadržaja teksta koji se nalazi tabli koje se postavljene na više ulaza u Grad Istočno Sarajevo, a glasi: „ Grad 157.000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo“) za izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje tužilaštvu BiH, sada i tužilaštvu Kantona Sarajevo.“

Vi ste podnijeli krivičnu prijavu za izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, razdora i netrpeljivosti jer je Grad Istočno Sarajevo postavio na ulazu u Grad table sa natpisom „Grad 157.000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo“ i zanimljivo je da nisam nigdje pročitao koji je dio natpisa osnova za podnošenje Vaše krivične prijave.

Podsjećam Vas da je natpis i tabla odgovor na Vaše višegodišnje neistinite tvrdnje koje postavljate na Vaše table i koje se mogu pogledati u Vašim i izjavama Vaših istomišljenika i zato je podržavam, priznajem da je izjava neprecizna, i smatram da ne mora u ovom trenutku biti precizna jer je odgovor na medijske manipulacije Vas i Vaših istomišljenika.

Priželjkujem dolazak ozbiljnog i odgovornog vremena, javnog prostora u kojem će ti Vi i Vaši istomišljenici izraziti spremnost da razgovarate lično i institucionalno sa predstavnicima Srba i institucijama Grada Istočno Sarajevo oko svih spornih tema iz sadašnjosti i prošlosti.

Siguran sam da će ovu moju ideju podržati srpski rukovodioci i institucije Grada Srpsko Sarajevo!

Najpozitivniji rezultat tih razgovora, dijaloga, polemike bilo bi približavanje u stavovima i ocjenama događaja iz prošlosti koji bi uticali na obje strane da ne pokreću akcije i aktivnosti, čiji bi negativni i netačan sadržaj bio osnova za podizanje optužnica zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Spreman sam da svoje kompetencije i kompetencije, (u punom kapacitetu) Udruženja „Centar za društvena istraživanja, tranzicijsku pravdu i demokratiju-istina i pravda“ stavim na raspolaganje svim stranama u mogućem dijalogu, polemici o događajima na teritoriji nekadašnjeg Grada Sarajeva, (danas Kanton Sarajevo i Grad Istočno Sarajevo),  iz sadašnjosti i bliske prošlosti.

Ilidža, 18. juli 2023. godine                                               

mr sc. Dušan Šehovac, profesor,

Predsjednik Udruženja „Centar za društvena istraživanja, tranzicijsku pravdu i demokratiju-istina i pravda“

Komentari 14
 • Generic placeholder image
  Dušan 21.07.2023. 21:52
  PALJANKA imam objavljen blog na temu natpisa na spomen-obilježjima i to mi je jedan od najboljih tekstova! HVALA na kometaru i pozdrav od Dušana sa Ilidže!ihttps://www.frontal.ba/blogovi/blog/61182/srpske-zrtve-su-zrtve-ratnih-zbivanja-a-za-bosnjacke-zrtve-krivi-su-srpski-fasisticki-agresori

  Show original message
 • Generic placeholder image
  Skijaš 20.07.2023. 19:25
  Jedino rješenje je razlaz, ako može mirni još bolje.
 • Generic placeholder image
  Posteno govoreci 20.07.2023. 17:34
  Ufffff, da se najezis.
  Svaka cast profesore.
  Ovim vracate vjeru i nadu da i dalje u ovom teskom vremenu ima pametnih ljudi koji barataju istinitim cinjenicama.
  Kao akter ratnih desavanja, sve ovo potpisujem.
 • Generic placeholder image
  Paljanka 20.07.2023. 16:41
  Hvala Profesore za ovaj tekst. Iako ste za koplje iznad, kao i sam natpis "Grad 157 000...." da li ste razmišljali da navedete, kao paralelu, šta piše na tablama u Vase Miskina, na Vijećnici, Koševskom parku..... Znam da se ne poredi sa njihovim gadostima, ali se treba znati.
 • Generic placeholder image
  Branko 20.07.2023. 16:22
  Dobro ste vi ovo profesore opisali, poneka gramatička greška vjerujem da nije do vas već do novinarske prepiske, samo bi vam ukazao na još jednu oblast koju možete istražiti, mada mislim da vam to nije nepoznato, a to je da najistaknutiji muslimanski političari, ratni komandanti i istaknutiji tzv branioci nisu uopšte ni rođeni u Sarajevu, od Alije, Ganića, Silajđića, Halilovića zatim Hajrulahovića, Zajke pa do Hadžifejzovića, Kurtčehajića itd, pa sad ispada da su oni kao neki branioci Sarajeva od npr moje familije, od mojih stričeva , ujaka , rođaka čiji su preci na ovim prostorima stotinama godina i koji su sad agresori. Meni kao rođenom sarajliji , koji sam se njemu rodio, živio, školovao se, i sam bio svjedok i učesnik ratnih dešavanja, savršeno je jasno da se u BiH i u Sarajevu desila i agresija i opsada. I agresija i opsada se prvo desila protiv svega što ima obilježja JNA, od kasarni, vozila, vojnika pa poslije protiv svega što ima obilježka srpskog.
 • Generic placeholder image
  Nikola 20.07.2023. 16:04
  Profesore svaka čast
  Kapa dole ovo je istina i pravda kao da si ekspert Al iz drugog naroda neovisan i sve što reče rece realno objektivno' Al nema ko čuti obuzela je mržnja braću bošnjake podršku im daje tkz medunarodna zajednica i nek nam je dragi bog u pomoći svima u bih
 • Generic placeholder image
  Nikola 20.07.2023. 16:03
  Profesore svaka čast
  Kapa dole ovo je istina i pravda kao da si ekspert Al iz drugog naroda neovisan i sve što reče rece realno objektivno' Al nema ko čuti obuzela je mržnja braću bošnjake podršku im daje tkz medunarodna zajednica i nek nam je dragi bog u pomoći svima u bih
 • Generic placeholder image
  Nikol 20.07.2023. 16:02
  Profesore svaka čast
  Kapa dole ovo je istina i pravda kao da si ekspert Al iz drugog naroda neovisan i sve što reče rece realno objektivno' Al nema ko čuti obuzela je mržnja braću bošnjake podršku im daje tkz medunarodna zajednica i nek nam je dragi bog u pomoći svima u bih
 • Generic placeholder image
  Predrag 20.07.2023. 15:50
  Strucno,objektivno a bogami i dobronamjermo za sve.Cestitkr
 • Generic placeholder image
  Josko 20.07.2023. 08:52
  Svaka cast profesore, ali njihov cilj kao i kada su zapoceli rat je BiH bez Srba i Hrvata i to pokusavaju lazima i sada kao i prije 30 godina kada su iskamcili nato bombardovanje Srba. Pa vidite da i sada na sve moguce nacine i laži optuzuju Srbe, a ponekad i Hrvate da ruse BiH. Mislim da je jedino i ispravno rijesenje RAZLAZ, svako sebi.
 • Generic placeholder image
  Srki 19.07.2023. 23:53
  Biće dobra kinta za profu za ovo pisanije.
 • Generic placeholder image
  Www 19.07.2023. 21:05
  Kapa dole uvazeni profesore,svaka cast
 • Generic placeholder image
  Krcko 19.07.2023. 20:58
  Temeljito i istinito je sve napisao gospodin Šehovac. Već kad je spomenuta cifra o navodno 11.500 ubijenih građana Sarajeva tokom "opsade", nema pomena jeli i jedno lice tokom rata umrlo od prirodne smrti kao što se umire i u mirnodopsko vrijeme, od starosti, bolesti, nesretnih slučajeva u saobraćaju itd. Pogotova ako se uzme u obzir činjenica stanja rata, straha, nestašice hrane, vode , lijekova, grijanja tokom zime, koji takođe imaju veliki uticaj na stopu mortaliteta. Svjedoci smo poslijeratnog vremena da djeca umiru na klinikama, zbog propusta ljekara, neadekvatne terapije i liječenja. Toga je garant bilo i u ratu, tako da je pitanje jesu li ta sva stradala djeca od granata i metaka. Svačiji ljudski život pojedinačno je dragocjen, ali ne valja lagati i naduvavati cifre što rade bošnjačke vlasti u šeher Sarajevu.
 • Generic placeholder image
  Mladenka 19.07.2023. 20:37
  Svaka cast, Profesore!
Povezane vijesti
Crnogorska nošnja (VIDEO) Crnogorska nošnja (VIDEO)
Mićo Vlahović Kroki - heroj Vogošće Mićo Vlahović Kroki - heroj Vogošće
Kako su se Pale prije zvale (VIDEO) Kako su se Pale prije zvale (VIDEO)
Najčitanije
 • Vječne rasprave o kalendaru: Da li bi Srbi prihvatili promjenu datuma slave
  20h 0m
  1
 • Udruženje "Grobari Pale" organizuje još jednu božićnu humanitarnu akciju
  21h 4m
  0
 • Imam poziva da se od lovačkih sekcija prave vojne formacije
  12h 48m
  5
 • U Srpskoj smanjeno očekivano trajanje života
  21h 36m
  0
 • Požar na objektu bivšeg hotela Kristal
  12h 0m
  0