Konkurs za prijem radnika-vaspitača u Predškolskoj ustanovi „Bambi“

18.03.2023. 20:36
0
IZVOR: katera.news

PREDŠKOLSKA USTANOVA KLUB ZA DJECU "BAMBI" PALE

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika-vaspitača

Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača) … 1 izvršilac

II OPIS POSLOVA

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u PU Klub za djecu „Bambi" Pale.

III OPŠTI USLOVI

Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

Da su stariji od 18 godina,

Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,

Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,

Da se protiv njih  ne vodi krivični postupak.

IV – POSEBNI USLOVI:

Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Visoka stručna sprema

a)  -VSS-prvi ciklus studijskog programa  ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

b) -položen stručni ispit

V - POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje,  kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Uvjerenje o državljanstvu,

Izvod iz matične knjige rođenih,

Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi cillus studijskog programa  ili ekvivalent po studijskomm programu predškolskog vaspitanja,

Dodatak diplomi koji sadsrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno obrazovni rad,

Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

Uvjerenje da nisu osuđivani ( dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),

8, Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

V - ROK PODNOŠENjA PRIJAVA:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Glas Srpske",  i oglasnoj tabli PU Klub za djecu „Bambi"  Pale.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI-OSTALE ODREDBE

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 25.03.2023. godine u 17,00 časova u prostorijama ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: PU Klub za djecu „Bambi", Serdar Janka Vukotića br 12, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8.30-16.30 časova sa naznakom „ Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u  PU Klub za djecu „Bambi" Pale".

Komentari 0
Povezane vijesti
Produžen rok za prijavu na konkurs za upis kadeta na Policijsku akademiju Produžen rok za prijavu na konkurs za upis kadeta na Policijsku akademiju
Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Sveti Sava” Rogatica Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Sveti Sava” Rogatica
Konkurs za finansiranje projekata učenika srednjih škola sa područja opštine Istočno Novo Sarajevo Konkurs za finansiranje projekata učenika srednjih škola sa područja opštine Istočno Novo Sa...
Najčitanije
 • Od danas zabrana pušenja u javnim prostorima u FBiH
  9h 55m
  0
 • Četvrti bataljon Vojne policije VRS – golobradi mladići na braniku otadžbine (FOTO)
  7h 34m
  0
 • Nosović: Obrazovanje i lijepo vaspitanje su svetinja
  6h 41m
  0
 • MMF traži čak i sniženje plata
  2h 20m
  1
 • Hiljade ljudi na protestu u Sarajevu povodom pogibije mlade doktorice
  1h 41m
  0